About us

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Package Design Association (THAI PDA) คือองค์กรที่เป็นสื่อกลางของ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยและ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ ที่ช่วยกันสร้างสรรกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ประเทศและนานาชาติ โดยมีการแบ่งปัน ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงความเคลื่อนไหวในวงการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

  1. พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับวิชาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่น่าเชือถือ และส่วนช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
  2. เผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3. บำเพ็ญประโยชน์ในการสรรสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ
  4. ประสานความสัมพันธ์อันดีงามกับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. สมาคมจะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *